voopoo การจ�ำกัดวัยของคนซื้อรวมทั้งที่ส�ำคัญเป็นพบว่า 

voopoo

การจ�ำกัด voopoo วัยของคนซื้อรวมทั้งที่ส�ำคัญเป็นพบว่า วัยรุ่นมิได้พึงพอใจข้อมูลที่แสดงถึงอันตรายจากการสูบยาสูบเลย เหตุเพราะผู้ดูดถูกท�ำให้มั่นใจว่ายาสูบ

กระแสไฟฟ้าไม่เป็นอันตราย voopoo (Sutfin., et al. 2013 : 218) เมืองไทยมีข้อบังคับ 3 ฉบับที่ห้ามไม่ให้มี การน�ำเข้าแล้วก็จ�ำหน่ายยาสูบกระแสไฟฟ้าหม

ายถึง1) พระราชบัญญัติควบคุม สินค้ายาสูบ พุทธศักราช 2535 เรื่องห้ามผลิต

น�ำเข้าเพื่อขายหรือ เพื่อแจกจ่ายที่มีรูปลักษณะที่ท�ำให้รู้เรื่องได้ว่าเป็นสิ่งเอาอย่าง สินค้ายาสูบ ผู้ฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท 2) พระราชบัญญัติ ยา พุทธศักราช 2510 ห้ามไม่ให้คนไหนผลิต ขาย หรือน�ำ หรือ สั่

งเข้ามาในอาณาจักร ซึ่งยาแผนปัจจุบัน เว้นได้แต่ว่ารับ อนุญาต ฝืนมีโทษจ�ำเรือนจำไม่เกิน 5 ปี รวมทั้งปรับไม่เกิน 10,000 บาท แล้วก็ 3) พระราชบัญญัติ

ศุลกากร พุทธศักราช 2469 ใครน�ำหรือพาของ ที่ยังไม่ได้เสียค่าภาษีอากร โดยถูกเข้ามาในอาณาจักรไทย ความผิดพลาดคราวหนึ่งจะมีโทษปรับเป็นเงิน 

4 เท่าของราคาของ ซึ่ง ได้รวมค่าอากรขาเข้าด้วย หรือจ�ำตารางไม่เกิน 10 ปี หรืออีกทั้งจ�ำ ทั้งยังปรับ (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. 2546 : 2-30) แต่พบว่าข้อบังคับดังที่ได้กล่าวมาแล้วยังผิดน�ำมาบังคับใช้อย่าง มุ่งมั่น โดยเหตุนี้การคุ้มครองที่เหมาะสมที่สุดเป็นควรจะมีมาตรการควบคุมด้าน การน�ำเข้า การจ�ำหน่าย ร

วมทั้งควรจะมีการให้ข้อมูลผลพวงต่อ สุขภาพที่ถูก หน้าที่ของพยาบาล 1. ด้านการผลักดันและสนับสนุนแล้วก็การคุ้มครอง เป็นหน้าที่ที่ ส�ำคัญของพยาบาล ที่ดูแลรับผิดชอบงานอนามัยสถานที่เรียน พยาบาลควรจะประเมินกรุ๊ปเสี่ยง ซึ่งจากการ

เรียนรู้พบว่ากรุ๊ป วัยรุ่นเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักทางด้านการตลาดของยาสูบกระแสไฟฟ้า เนื่องจากว่าผู้ดูดจะถูกท�ำให้มั่นใจว่ามีความนำสมัยรวมทั้งไม่มีอันตราย พยาบาลจะต้องเป็นครูแล้วก็เป็นผู้บอกข้อมูลที่ถูกกับวัยรุ่น 

ในสถานที่เรียน มีการให้ข้อมูลกับประธาน อาจารย์ รวมทั้งผู้ดูแล เพื่อคิดแผนกิจกรรมด้วยกันให้สถานที่เรียนเป็นสถานศึกษาสีขาว ปราศจากสิ่งเสพติด โดยครอบคลุมยาสูบกระแสไฟฟ้าด้วย การรณรงค์โดย การจัดกิจกรรมในสถานที่เรียน บางที

อาจขยายผลให้เด็กนักเรียนเป็นเยาวชน สมัครใจ น�ำวิชาความรู้ไปเผยแพร่ให้กับครอบครัว ผู้ดูแล เพื่อนบ้านเพื่อสร้างชุมชนสีขาว ส�ำหรับพยาบาลอนามัยชุมชน หรือพยาบาลสาธารณสุข บางทีอาจจัดงานกิจกรรมให้สุขวิทยาแก่ สมั

ครใจ สมัครหมู่บ้าน (อ.ส.ม) รวมทั้งราษฎรทั่วๆไปเพื่อคุ้มครองกรุ๊ปเสี่ยง กรุ๊ปอื่นๆในชุมชน ที่บางทีอาจหันมาดูดบุหรี่กระแสไฟฟ้าแทนการสูบยาสูบ ปกติ เนื่องจากว่าขาดความรู้และความเข้าใจที่ถูก 2. ด้านการดูแลรักษาพยาบาลแล้วก็การปฏิสังขรณ์ พยาบาล จะให้การพยาบาลเพื่อทุเลาความร้ายแรงของอาการ อย่างเช่น คนไข้มีสภาวะหายใจไม่ออก พยาบาลควรจะดูแลให้ได้รับออกสิเจน อย่างพอเพียง จัดท่าทางของคนป่วยให้เหมาะสมกับการขยายตัวของ ปอด รวมทั้งสอนการหายใจอย่างมีคุณภาพ ส�ำหรับพยาบาล จิตเวชศาสตร์ระดับสูงบางทีอาจสามารถดัดแปลงโปรแกรมการบ�…

voopoo เสพสารนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าในปริมาณสูง

voopoo

เสพสารนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้า voopoo ในปริมาณสูง ส่งผลเสียโดยตรงต่อสมองและ ระบบประสาท ท าให้ร่างกายต้องการนิโคตินมากขึ้นเรื่อยๆ การรับรู้ว่าของผู้สูบที่เข้าใจผิด ว่า บุหรี่ไฟฟ้าท าหน้าที่เป็นช่วยลดอันตรายจากยาสูบหรือบุหรี่หรือไม่มีอันตรายเลย ไม่มี กฎหมายการใช้งานตั้งแต่นั้นมา

จ านวนผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญเนื่องจาก (แม้ว่าตอนนี้จะเปลี่ยนไป) และธรรมชาติที่น่าดึงดูด ของอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยเหตุผลอื่น ๆ

ดังนั้นบุหรี่ไฟฟ้าจึงกลายเป็นผลิตภัณ voopoo ฑ์ที่ใช้กันมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่เยาวชนที่มี การใช้งานเพิ่มขึ้น 9 เท่าจาก ปี พ.ศ. 2554-2558 จากการพิจารณานี้เป็นที่ชัดเจนว่า มี ค าถามที่ยังไม่ได้รับค าตอบมากมายเกี่ยวกับความปลอดภัยโดยรวมประสิทธิภาพของการ ลดอันตรายและผลกระทบด้านสุขภาพระยะยาวของอุปกรณ์เหล่านี้77 ผลต่อสุขภาพที่รายงานส่วนใหญ่ เมื่อมีการสัมผัสกับไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้ามี ศูนย์กลางอยู่ที่ระบบทางเดินหายใจ (centered on the pulmonary tract) การศึกษา ทางคลินิกและที่ทดลองในสัตว์พบว่า บุหรี่ไฟฟ้า อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองของระบบท างเดินห ายใจส่ วนบนแล ะส่ วนล่ าง ( irritation of both the upper and lower respiratory tract) นอกเหนือจากการกระตุ้นหลอดลมและไอ (bronchospasm and cough) ผลกระทบหลังอาจเกิดจากห่วงโซ่ของปฏิกิริยาการอักเสบผ่านภาวะความไม่สมดุล ของอนุมูลอิสระ (chain of inflammatory reactions through oxidative stress) ส าหรับผลกระทบต่อระบบอื่น ๆ บุหรี่ไฟฟ้า ท าให้ลดประสิทธิภาพของระบบ ภูมิคุ้มกัน (the immune system) ในหนูทดลอง เช่นเดียวกับที่เห็นจากความไวที่เพิ่มขึ้น ต่อการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์เอ (influenza A ) และ นิวมอเนียชนิดสเตร็บโต คอกคัส (Streptococcus pneumonia) ส าหรับระบบประสาทส่วนกลาง บุหรี่ไฟฟ้าอาจ เปลี่ยนแปลงการท างานของสมอง ซึ่งส่งผลต่ออารมณ์ ความสามารถในการเรียนรู้ ความจ า และอาจชักน าให้เกิดการพึ่งพายาเสพติดทั้งในมนุษย์และสัตว์ บุหรี่ไฟฟ้าอาจท าลายเซลล์ ประสาทโดยตรง (damage neurons) และท าให้เกิดการสั่นสะเทือนและกล้ามเนื้อกระตุก (and cause tremor and muscle spasms) 78 สารก่อมะเร็ง (Carcinogenicity) ซึ่งส่วนใหญ่ปรากฏในปอด ปาก และล าคอ สิ่งนี้อาจเชื่อมโยงกับไนโตรซามีน โพรพิลีน ‐ ไกลคอล (nitrosamines, propylene‐ glyco) (พาหะในของเหลว e‐liquids) และแม้แต่สารแต่งกลิ่นรสบางชนิด การศึกษาชิ้น หนึ่ง ระบุว่าหลังจากถูกท าให้ร้อนและกลายเป็นไอ (propylene oxide) ซึ่งเป็นสารก่อ มะเร็งระดับสองบี (class 2B carcinogen) ยิ่งไปกว่านั้น พบว่าการได้รับ e-liquid ท าให้ เกิดพิษต่อเซลล์โดยตรงต่อเซลล์ต้นก าเนิด จากตัวอ่อนของมนุษย์และเซลล์ต้นก าเนิดของ ห นู (to exert a direct cytotoxic effect on human embryonic stem cells and mouse neural stem cells) โดยเน้นถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นส าหรับหญิงตั้งครรภ์ ผลข้างเคียงอื่น ๆ ได้แก่ คลื่นไส้อาเจียนและผิวหนังอักเสบ ในฐานะที่เป็นตาปากและคอ ระคายเคือง (throat irritation) เป็นที่น่าสังเกตว่า ความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการใช้บุหรี่ ไฟฟ้านั้นไกลเกินกว่า“ อันตรายจากไฟไหม้และการระเบิด ปัญหาที่ประชาชนมีแนวโน้มจะ ประมาทเลินเล่อ…